Kivilouhoksen syvennys vastatuulessa – laajennushanke vaikuttaa pohjavesiin

Peab Industri Oy aikoo laajentaa Myrskyläntien molemmin puolin olevaa kaksiosaista kiviainesaluetta Malmgårdissa. Hanke on aiheuttanut vastustusta alueella.

Uudenmaan ELY-keskus toteaa ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (YVA) annetussa perustellussa päätelmässä, että esitetty vaihtoehto Malmgårdin soran- ja kallionottoalueen laajentamisesta ja kalliokivilouhoksen syventämisestä ei ole toteuttamiskelpoinen annettujen selvityksien perusteella.

– Tämä ei estä hanketoimijaa hakemasta lupaa vaihtoehdon VE2 mukaiselle toiminnalle. Käytännössä luvan saaminen vaatii kuitenkin lisäselvityksiä ja myös perustellun päätelmän ajantasaistamista, ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen ylitarkastaja Annukka Engström kertoo.

Aiemmin YVA-menettely päättyi yhteysviranomaisen hanketoimijan laatimasta arviointiselostuksesta antamaan lausuntoon.

– Keväällä 2017 voimaan tulleen uuden YVA-lain mukaan YVA-menettely jatkuu perustellun päätelmän jälkeen kaikkiin hanketta koskeviin lupakäsittelyihin, joissa perusteltu päätelmä tulee ottaa huomioon sekä arvioida sen ajantasaisuus ja YVA-selostuksen mahdollinen päivitystarve.

Poissuljetussa vaihtoehdossa kiviaineslouhos ulottuisi pohjaveden pinnan alapuolelle yli 30 metriä nykyistä luvitettua ottotasoa syvemmälle. Lisäksi vuosittainen ottomäärä kasvaisi. Kuusikymmentä vuotta kestävän louhinnan jälkeen louhos täyttyisi osittain pohjavedellä.

Päätelmän mukaan pohjaveden alapuolinen kiviainesten otto voisi aiheuttaa pohjaveden hallitsematonta purkautumista länsipuolen pohjavesialueelta.

– Pohjaveden muuttaminen ilman asianmukaista vesitalouslupaa on kiellettyä. Toiminnan päätyttyä vaikutus pohjaveden virtauskuvaan jatkuu pitkään tai voi jäädä pysyväksi, päätelmässä todetaan.

Jäljelle jäävissä vaihtoehdoissa soran ja kallion ottamista ja jalostamista jatketaan kaksiosaisella maanottoalueella voimassaolevien lupien mukaisesti tai alueita laajennetaan ottotasojen pysyessä nykyisellään.

Ely-keskus katsoo päätelmässä, että suunnitellun maanoton laajennushankkeen merkittävimmät vaikutukset koskettavat pohjavettä ja pintavesiä.

Lupavaiheessa tulee arvioida pintavesivaikutuksia myös alueen pidempiaikaiseen seurantatietoon perustuen. YVA-selostuksessa seuranta oli pelkästään vuodelta 2018.

Lisäksi merkittäviksi vaikutuksiksi katsotaan maisemavaikutukset ja ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen liittyvät vaikutukset, kuten melu, tärinä ja pöly.

– Melu, pöly ja tärinä ovat vaikutuksia, joista lähialueen asukkaat ovat valittaneet jo nykyisen toiminnan aikana, päätelmässä todetaan.

Ely toteaa, että ympäristöluvassa tulee vaatia ympäristön kannalta parasta meluntorjuntaa ja tekniikkaa, vaikka ohjearvot eivät altistuvissa kohteissa ylittyisikään. Uudet arvot tulee esittää lupavaiheessa.

Kritiikkiä annetaan myös selvityksen maisemavaikutusten arvioinnista, joka on tehty kevyesti ja ehkäisytoimia on esitetty ”säästeliäästi”.

ELY:n mukaan lupavaiheessa maisemahaittojen ehkäisyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota, koska laajennusalue rajautuu osin Malmgårdin kartanoalueeseen, joka on valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö.

Kallio-Malmgårdin laajennusalueen eteläreunalla sijaitsevan ladotun kivimuurin sijainti ja rakenne tulee myös dokumentoida ja kartoittaa samalla, onko sen lähiympäristössä mahdollisia muita historiallisen ajan jäännöksiä.

ELY:n mukaan myös kalaston tila tulee selvittää ennakolta Marsbäckenissa ja sen yhtymäkohdassa Koskenkylänjoessa.

Lisäksi vaikutuksia Pernajanlahden Natura-alueen luontoarvoihin tulee tarkentaa ja esittää toimenpiteet niiden ehkäisemiseksi.

Maanottoalueiden laajennuksesta johtuvia pölyhaittoja pidetään vähäisinä, mutta ne saattavat koskettaa eniten peltoviljelyä.

– Lupaviranomaisen tulee osoittaa, miten se on ottanut YVA:n tulokset huomioon ja miten merkittävät vaikutukset tulevat lievennetyiksi tai kokonaan poistetuiksi, ylitarkastaja Engström muistuttaa.

Hän sanoo, että YVA-lain mukaan hanketta koskevaan lupapäätökseen on sisällytettävä perusteltu päätelmä ja päätöksestä on käytävä ilmi, miten arviointiselostus ja perusteltu päätelmä on otettu huomioon.

Fakta

Alue

Hankealue sijoittuu Loviisan kaupungin luoteisosaan Malmgårdin kylään Myrskyläntien varrelle. Myrskylän kunnan rajalle on hankealueelta matkaa noin 500 metriä.

Hankealue koostuu kahdesta osasta.

Hankealueen läntisessä osassa (Sora-Malmgård) harjoitetaan soranottoa ja itäisessä osassa kalliokiviaineksen ottoa.

Hankkeen kesto on arviolta 40-60 vuotta riippuen vaihtoehdosta.

Mainos: Mediatalo Keskisuomalainen

Mainos: Mediatalo Keskisuomalainen

Vaalimainoksesi mukana bussimatkoilla ja aamupalapöydissä

Mainos: LähiTapiola Uusimaa

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Mistä tänään puhutaan?

Kun tilaat uutiskirjeen, saat päivittäin sähköpostiisi tärkeimmät paikalliset uutiset. Uutiskirje lähetetään sähköpostiisi joka päivä kello 14.

Lomaketta suojaa reCAPTCHA, johon pätevät Googlen Tietosuoja ja Käyttöehdot.

Palvelut