Paikalliset

Eduskunnan oikeusasiamies antoi kaupunginjohtajalle huomautuksen

Huomautus. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies antoi kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blomille huomautuksen lainvastaisesta menettelystä. Kuva Kristoffer Åberg

Huomautus tuli asiakirjan tietopyynnön viivästymisestä. Tietopyyntö koski vuoden 2009 huhtikuussa tehtyä kuntalaisaloitetta.
HELSINKI/LOVIISA Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin toteaa ratkaisussaan, että Loviisan kaupungin hallinto oli lainvastaisesti laiminlyönyt Juha Merenheimon kuntalaisaloitteen käsittelyssä lakiin ja johtosääntöön perustuvat velvollisuutensa. Lisäksi aloitteen käsittely oli viivästynyt kohtuuttomasti. Apulaisoikeusmies katsoo, että kaupungin hallinnon menettely osoitti vakavaa piittaamattomuutta kunnan asukkaiden osallistumisoikeutta kohtaan, joka on perustuslaissa turvattu perusoikeus. Oikeusasiamies oli antanut kaupungin hallinnolle saman kuntalaisaloitteen lainvastaisesta käsittelystä huomautuksen jo vuonna 2012. Vuonna 2009 Merenheimo oli tehnyt aloitteen kaupungin konkreettisesta osallistumisesta paikallisin toimin ilmastonmuutoksen torjuntaan ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Apulaisoikeusasiamiehen kesäkuussa tekemän ratkaisun perusteluissa todetaan, että julkisuuslain asiakirjan antamisesta päättämiselle säädetyt menettelytavat ovat ehdottomat. Jos viranomainen ei anna pyydettyä tietoa, syy on ilmoitettava ja lisäksi tiedusteltava kirjallisesti, haluaako kysyjä siirtää asian viranomaisen ratkaistavaksi. "Tietopyyntö on käsiteltävä viivytyksettä ja tieto julkisesta asiakirjasta on annettava mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa tietopyynnön saapumisesta." Kaupunginjohtaja oli vastauksessaan ilmoittanut kantelijalle, että tämän tietopyyntöä voidaan lomakaudesta johtuen ryhtyä käsittelemään vasta 11.7.2018. Kantelija sai tietopyyntöönsä vastauksen vasta 30.8.2018.

"Ei yllätys"

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom sanoo, ettei apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu tullut yllätyksenä. – Asiakirjapyynnön aikarajan ylittymistä ei saisi sattua, eikä pääosin satukaan. Oli odotettavissa, että oikeusasiamiehen toimisto puuttuu tähän, koska se on ihan selkeä asia. Ei voi muuta sanoa. Hän lisää, että aloitteeseen liittyvä asiakokonaisuus on laaja ja että se käynnistyi jo ennen kuin uusi Loviisan kaupunki aloitti toimintansa vuoden 2010 alussa. – Ei pidä tietenkään selitellä, mutta kyseinen asia alkoi jo enemmän kuin kymmenen vuotta sitten. Pitää kaivaa papereita vanhoista arkistoista. Olemme niitä etsineet ja toimittaneet, mutta valitettavasti tämä yksi aikaraja ylittyi viime vuonna keskellä loma-aikaa. Ilmaisuihin puuttumista hän sen sijaan pitää turhana.

Ei juuri liikkumavaraa

Apulaisoikeusasiamies toteaa, että julkisuuslain mukaan asiakirjapyynnön täyttämisestä ei voida kieltäytyä vetoamalla suureen työmäärään, tai muutenkaan voimavaroihin tai henkilöstömäärään liittyvillä syillä. "Ainoa lain tuntema liikkumavara koskee asiakirjapyynnön toteuttamisaikaa, joka voi laissa säädetyin edellytyksin pidentyä korkeintaan kuukauteen." Oikeusasiamies katsoo, että kaupunginjohtajan olisi pitänyt ryhtyä selvittämään asiaa hallintojohtajan loma-ajasta huolimatta tai antaa asia jonkun toisen hoidettavaksi. Lisäksi, kun hallintojohtaja palasi lomaltaan, kaupungin kansliatoiminnot olivat suljettuna. Koska kantelijan tiedustelu koski aloitetta vuodelta 2009, myöskään kantelijan oikeusasiamiehelle aloitteen käsittelystä tekemä kantelu ei tullut esiin. Hallintojohtaja oli etsinyt tietoa nykyisestä tietokannasta. Lisäksi kaupunginjohtaja oli vastannut kantelijan tietopyyntöön kärjekkäästi niin, että kantelija oli pitänyt sanavalintoja asiattomina ja loukkaavina. Myös apulaisoikeusasiamies katsoi, etteivät sanavalinnat noudattaneet hyvään hallintotapaan sisältyvää asiallisen kielenkäytön vaatimusta. Oikeusasiamiehen ratkaisun oikeudellisessa arviossa todetaan, että kaupunginjohtajalla oli erityinen velvollisuus selvittää asia ja vastata kantelijan tietopyyntöön asianmukaisesti. "Kun hän laiminlöi tämän, käsitykseni mukaan hänen menettelynsä osoitti piittaamattomuutta julkisuuslakia ja siinä säädettyjä viranomaisen velvollisuuksia kohtaan. Menettely ei myöskään täyttänyt hyvän hallinnon perusteisiin kuuluvaa palveluperiaatetta eikä hyvän kielenkäytön vaatimusta. Kokonaisuutena arvioituna kaupunginjohtajan menettely oli siten lainvastainen." Apulaisoikeusasiamies pitää "huolestuttavana sitä, että Loviisan kaupungin ylimmällä viranhaltijalla ei ole asianmukaista tietoa julkisuuslaissa säädettyyn hyvään tiedonhallintatapaan liittyvistä velvoitteista tietojen antamisessa ja käsittelyssä". Kantelussa arvosteltiin lisäksi muutamaa muuta seikkaa, jotka koskivat mahdollista kaupunginjohtajan esteellisyyttä, kun kantelun johdosta käsiteltiin annettavaa lausuntoa kaupunginhallituksessa, sekä kaupunginjohtajan lausumia julkisuudessa asiaan liittyen. Lisäksi kantelija arvosteli kaupunginhallituksen puheenjohtajaa Mia Heijnsbroek-Wiréniä. Oikeusasiamies toteaa, että kaupunginjohtaja ei kaupunginhallituksen pöytäkirjan mukaan osallistunut kantelusta annetun lausunnon käsittelyyn, vaan häntä oli ennen asian käsittelyä kuultu asiantuntijan ominaisuudessa, jonka jälkeen hän oli poistunut esteellisenä kokoustilasta. Kaupunginjohtajan lausumat julkisuudessa liittyivät oikeusasiamiehen arvioimaan menettelyyn, eivätkä ne siksi antaneet aihetta enempään. Lisäksi oikeusasiamies katsoo, että kaupunginhallituksen puheenjohtajaa ei ole aihetta epäillä lainvastaisesta menettelystä tai velvollisuuden laiminlyönnistä. Kantelussa arvosteltiin lisäksi sitä, että kantelijan nimi oli tullut julki, kun kaupunginhallitus oli julkistanut päätösasiakirjat. Oikeusasiamiehen mukaan kunta, tässä tapauksessa kaupunginhallitus, punnitsee tapauskohtaisesti viestintänsä asianmukaisuuden. "Ottaen huomioon kunnalla oleva tiedottamisen tapaa ja laajuutta koskeva laaja harkintavalta sekä asiassa saatu selvitys totean, että asiassa ei tältä osin ilmennyt aihetta muihin toimenpiteisiin, kuin että kiinnitän kaupunginhallituksen huomiota edellä lausumaani henkilötietojen käsittelystä yleisessä tietoverkossa."

Tietojärjestelmät kuntoon

Apulaisoikeusasiamies kiinnittää lisäksi huomiota julkisuuslaissa säädetyn hyvän tiedonhallintatavan velvoitteisiin. "Tähän velvollisuuteen kuuluu muun ohella, että viranomainen suunnittelee ja toteuttaa asiakirja- ja tietohallintonsa samoin kuin ylläpitämänsä tietojärjestelmät ja tietojenkäsittelyt niin, että asiakirjojen julkisuus voidaan vaivattomasti toteuttaa ja että asiakirjat ja tietojärjestelmät sekä niihin sisältyvät tiedot arkistoidaan tai hävitetään asianmukaisesti." Lisäksi velvollisuuteen kuuluu huolehtia siitä, että sen palveluksessa olevilla on tarvittava tieto käsiteltävien asiakirjojen julkisuudesta sekä tietojen antamisesta ja käsittelystä. LS 25.9.2018: "Kaupunginjohtajan kipakka vastaus poiki kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle".

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Etusivulla nyt

Uusimmat: Paikalliset

Luetuimmat paikalliset

Uusimmat paikalliset

Uusimmat

Luetuimmat